راهکاری‌های قدیمی دیگر پاسخگوی تغییرات و نیازهای جدید نیست. بنابراین در اداره صحیح جامعه و یک شهر نیازمند ایده‌های جدید هستیم و افکار محدود نخواهند توانست به تنهایی این نیاز را برطرف کنند. در نتیجه، باید دست نیاز به سوی افرادی خارج از دایره مدیران دراز و بستری برای جذب ایده‌های نو مهیا کرد تا هم مشارکت و سرمایه اجتماعی افزایش یابد و هم سبد تامین مالی برای اداره‌ی نهاد مدنظر متنوع‌تر شود.

امروزه مشارکت نه تنها در کشور ما بلکه در همه دنیا به صورت جدی دنبال می‌شود. حتی در سایت بانک جهانی و وزارتخانه‌های بزرگ کشورهای پیشرفته، بخش ویژه‌ای به موضوع مشارکت‌های عمومی و خصوصی اختصاص یافته است. دلیل این موضوع روشن است: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بخش دولتی. چرا که امروز همه به این نتیجه رسیدند که دیگر دولت به تنهایی قادر به انجام همه کارها نیست. حتی بسیاری از مگاپروژه‌ها در دنیا توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود و مشارکت بخش خصوصی که شامل شهروندان و شرکت‌ها می‌شود، امری ضروری است.

از فضای سنتی باید عبور کرد

با تغییر دنیا، سلایق و انتظارات نیز تغییر کرده و در نتیجه، راهکارهای قبلی دیگر پاسخگو نیست و تغییر می‌کند. با این حال، فکرها در یک مجموعه دولتی محدود بوده و نیاز به ایده‌های جدید دارد. بخشی از این ایده‌ها از طریق «نظام پیشنهادات» دنبال می شود،  اما بخشی نیز بیرون از این ساختار است که باید با تعریف بسترهای لازم جذب شود. مشارکت با بخش خصوصی امری ناگزیر است که می تواند هم در حوزه‌های سخت افزاری و هم در زمینه راهکارهای جدید باشد. با این حال همه ایده‌ها لزوما درآمدزا نیستند و یک ایده تا رسیدن به محصول باید مسیری را طی  کند که برخی از ایده‌ها ممکن است در طول این مسیر قابلیت اجرایی خود را از دست بدهند و برخی ممکن است منجر به درآمدزایی شوند.

  نباید ایده پردازان ناامید شوند

شاید کسی نتواند تضمین کند که همه ایده‌ها به محصول تبدیل شوند، اما مدیران نباید اجازه دهند ایده‌پردازان ناامید شوند و حتما باید پاسخی به ایده مطرح شده از سوی آنها داده شود و این یعنی افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی. ایجاد اعتماد و ارتباط متقابل بین مجموعه مدیریت در جایگاه  بخش عمومی و شهرونــــدان در جایگاه  بخش خصوصی مهم است و گاهی از دل این اعتماد ممکن است ایده‌های درآمد زا مطرح و عملی شود.  البته در این میان، باید حقوق ایده پرداز نیز رعایت شده و چگونگی آن مشخص شود.

دیگر نمی توان از بالا به پایین تصمیم گرفت

امروزه سازمان‌هـای مختلف در زمینه های حقوقی، مالی، قراردادی و… مشاوره‌های مختلف دارند. این موضوع وقتی در مدیریت شهری مطرح شود،  پیچیده‌تر می‌شود. در واقع امروز دیگر اینکه یک مجموعه به تنهایی مسیری را طی کند غیر ممکن است. و دیگر نمی‌توان در مدیریت شهری از بالا تصمیم گرفت و به بقیه دیکته کرد. درگیر شدن بخش‌های مختلف متولی درآمد امری پسندیده است که بستری است برای اینکه در گام اول، بخش های مختلف مدیریت شهری مشارکت با یکدیگر را یاد بگیرند و در گام بعــــدی بیاموزند چگونه با بخش خصوصی این مشارکت را عملیاتی کنند.

خبرصبح