شهروندان «کوردتهران» به دنبال تحقق شعار تهران شهری برای همه هستند » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۶ اسفند - ۱۳۹۸  
it is true
true
true
شهروندان «کوردتهران» به دنبال تحقق شعار تهران شهری برای همه هستند

روز دوشنبە چهارم شهریور ۱۳۹۸، جلسەی تودیع و معارفەی هیات مدیرەی قدیم و جدید جامعەی کوردهای تهران از ساعت هفدە لغایت بیست در محل این تشکل مردم نهاد برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم، دکتر اردلان بە عنوان رییس هیات مدیرەی قبلی و رییس سنی این جلسه ضمن تشکر از هیات مدیرەی قبلی، تاریخچەای مختصر از این تشکل را ارایە داد و با گرامیداشت ماموستا شەپول “ملا صالح ابراهیمی”، ماموستا صلاح سوران، دکتر ابریشمی و مرحوم دباغی و مهندس ادب بە عنوان درگذشتگان هیات مدیرەها و هیات موسس قبلی این تشکل یاد کرد و گفت: علیرغم همەی فراز و فرودهای فراوان از بدو تاسیس تاکنون دغدغەی همەی اعضای موسس روشن نگاە داشتن چراغ جامعە بودە و لذا در ادامەی مسیر، از اعضای هیات مدیرەی جدید نیز درخواست می‌نمایم کە این رویەی اعتدالی را حفظ کنند و این روش را بسط و گسترش دهند.

مصطفی بیگی، دیگر عضو منتخب این دورە نیز طی سخنانی بە حضور تشکلهای کرد در تهران اشارە کرد و گفت: از زمانی کە هیات مذهبی کردهای فیلی ایلامی مرکز کە از سال ۱۳۴۸ در مسجد آقامحمود و حسینیەی کردهای فیلی مرکز در کوچە مروی و پامنار و پس از آغاز انفال چهل سالە کورد فیلی و تعریب مناطق کرد فیلی‌نشین در عراق و مصادرەی اموال آنان و اخراج آنها بە ایران و اسکان عمدەی آن تبعیدشدگان کە در کل جهان بە پانصد هزار نفر نیز می‌رسید، در محلەی تازە تاسیس دولت‌آباد در تهران، تاسیس و تاکنون هم در حال فعالیت است و تا هم‌اینک کە جامعەی کرد تهران، خانەی کرمانشاە، خانەی بوکان و جامعەی ایلامیان مرکز، خانەی ماکو، خانەی اورامان و …و نیز بیش از هفت هیات مذهبی و حسینیە ایلامیها در تهران، فعالیت جدی می‌نمایند، امکان مشارکت حداکثری کردهای مرکز در فرآیند شهروندی پایتخت با رویکرد توامان ادای مسئولیت شهروندی و مطالبەگرانە بیش از پیش با تهران بە عنوان پایتخت ایران فراهم شدە و لذا ما باید در جهتی پیش برویم کە در عین حالی کە با معرفی توانمندیهای خود، نگاهها را در جهت انسجام مسایل شهروندی تهران بزرگ و بە عنوان شهروندانی فعال و نە منفعل، بە “کورد تهران” معطوف بداریم بلکە مسئولین شهر و استان تهران را کە بە دنبال تحقق شعار “تهران، شهری برای همە” هستند، متوجە نماییم کە در تناسبات شهروندی تهران نباید از جمعیت بیست درصدی کردهای مرکز غفلت کنند، همانگونه کە ما علاوە بر توجە بە مسایل پایتخت بە مسایل ملی کشور و فعالیت برای تهیە و اجرای طرح آمایش سرزمینی ایران بە عنوان گریزگاهی در جهت رفع محرومیت مضاعف ناشی از عدم برخورداری منطقەی عمومی زاگرس و در حد مقدورات یک تشکل مردمنهاد اجتماعی گام بر‌میداریم.
وی ادامە داد: علیرغم اینکە “کورد تهران” در کلیەی رشتەهای مختلف علمی، اجرایی، فرهنگی و هنری هم چهرەهایی ملی و بین‌المللی به دنیا معرفی کردە ولیکن باید اذعان داشت کە نسل جدید کردهای تهران دارای تنوع و توانمندیهای بیشتری از نسلهای مهاجر قبلی هستند و بە همین دلیل ما نیز، هم‌اکنون نە تنها خود را یک مهاجر و یک شهرنشین صرف تهران نمی‌دانیم بلکە خود را “کورد تهران” و تهران را بزرگترین شهر کردنشین ایران و محل رایزنی برای حل مشکلات ناشی از توسعەنیافتگی غرب کشور نیز می‌دانیم فلذا لازم می‌نماید کە با رویکردی تازەتر مسایل فرهنگی خود را صرفا بە موسیقی و نقاشی و … یا معرفی فولکلور و تاریخ کورد دنبال ننماییم بلکە در پی تدوین اسناد فرهنگ شهروندی کورد تهران و گفتمان ملی و محلی کورد، البتە در حد اختیارات اساسنامەی جامعە کرد تهران، نیز باشیم همانگونە کە در این رابطە با حرکت جمعی و خودجوش خود در انتخابات مجلس و شورای شهر تهران و با برند “کورد تهران” و “زاگرسیان تهران” فعالیتی اجتماعی نمودیم در همەی عرصەهایی کە مجاز هستیم ورود کنیم و در همین مقولە واجب شد کە یاد تاییدات مرحوم ماموستا شەپول و نیز مرحوم دباغی را بە عنوان عضو فعال آن هستە کە صادقانە در این رابطە تلاش نمودند و الان نیز خلا وجودی ایشان برایمان محسوس است را گرامی بداریم.
در ادامە آقای افخمی بە نمایندگی از هیات مدیرەی قبلی، برای موفقیت هیات مدیرەی جدید جامعەی کرد ابراز امیدواری کرد و اعلام نمود کە جامعەی کورد، خانەی همەی کوردها و نیز جایگاهی شایستە برای معرفی فرهنگ و منش اعتدالگرایانەی کوردها بودە و هست و در همین راستا امیدواریم کە هیات مدیرەی جدید بتواند بیشتر از پیش در این مسیر گام بردارد.
وی در ادامە گزارش مالی و نحوەی خرید ساختمان جامعە را تشریح نمود.
جمال‌الدین طە، مدیر عامل جامعە کورد نیز ضمن تقدیر از اعضای هیات مدیرەی قبلی، بە تشریح عملکرد و همدلی بین اعضای هیات مدیرەی قبلی پرداخت و گفت: امروز کە جلسەی آغاز بە کار هیات مدیرەی جدید را آغاز می‌نماییم در آستانەی بیستمین سال تاسیس “جامعەی کرد تهران” هستیم کە در ابتدا نوید برگزاری دو دهە مداومت و مجاهدت در تاسیس و حفظ این نهاد اجتماعی و فرهنگی را در سال جاری اعلام می‌نمایم.
وی در ادامە اظهار داشت: یکی از ویژگیهای هیات مدیرەی جدید ترکیب متنوع آن است کە هم از کردهای فیلی ایلام و هم کردهای کرمانج و هم سایر اقوام کرد، افرادی انتخاب شدەاند و امید است این توانمندی باعث گردد کە این جمعیت نیز بتواند گامی همەشمول در جهت توسعەی فرهنگی – اجتماعی پایتخت و با رویکرد کمک بە معرفی توانمندیهای کردهای تهران و کشور بپردازد.
طاها در ادامە افزود: کتاب اول کورد تهران شامل مشاغل و حرفەهای کوردهای تهران در دست تدوین است کە امیدواریم به عنوان یک اقدام در جهت شناسایی صاحبان حرف گوناگون امکان ایجاد ارتباط بیش از پیش و هم‌افزایی در حوزەی اشتغال برای جوانان کورد و حتی سایر هموطنان از سوی متمولین و کارآفرین کورد را در پی داشتە باشد.
جمشید عندلیبی از اساتید موسیقی کردی و ایرانی نیز ضمن اشارە بە این مهم که موسیقی کردی مادر موسیقی ایرانی است، ابراز امیدواری کرد کە حضور وی باعث خدمت بیشتر او و اهل هنر به استمرار حرکتهای فرهنگی و هنری کرد تهران شود.
در ادامەی این بحث دکتر جمشید وزیری مقدم نیز بە رویکرد علمی جامعەی کرد تهران اشارە کرد و افزود آنچە کە همەی هموطنان و بە ویژە همشهریهای تهرانی و بالاخص کردهای تهران و ایران از ما انتظار دارند اگر چە گاە فراتر از حد و حدود اختیارات و توانمندیهای یک تشکل مردمنهاد اجتماعی است اما در هر صورت تلاش ما برآوردە کردن و پاسخگویی بە این مطالبات در چهارچوب اساسنامە می‌باشد.
دکتر فرشاد پیسورە نیز تکثر در گویشها و قومیت اعضای منتخب این دورە را بە فال نیک گرفت و در این جلسە آمادگی کردهای کرمانج تهران را برای هرگونە همکاری تنگاتنگ بە منظور پیشبرد اهداف جامعەی کرد تهران اعلام نمود.
در پایان خانم پروین کریمی بازرس منتخب و عضو هیات مدیرە ضمن اشارە بە فعالیتهای زنان کرد در تهران و برگزاری مولودی‌خوانی زنان کرد را در دو دهەی پیش از اولین و بزرگترین حرکتهای فرهنگی – اجتماعی زنان تهرانی یاد کرد و در ادامە انتخاب ارکان هیات مدیرە را اعلام و برگزار نمود و طی آن دکتر اردلان بە عنوان رییس هیات مدیرە، مهندس جمال‌الدین طە بە عنوان مدیر عامل، دکتر جمشید وزیری بە عنوان نایب رییس و هیرش حدادی بە عنوان خزانەدار و برای مدت دو سال انتخاب شدند.

لازم بە یادآوری است طی انتخاباتی که در ۱۵ تیرماه ۹۸ برگزار شد، اعضای هشتمین دوره هیئت مدیره کوردهای مقیم مرکز به شرح زیر انتخاب شدند.
اعضای اصلی
– دکتر اسعد اردلان- سنندجی
– مهندس جمال‌الدین طه- بوکانی
– مهندس سامان رفاعی – بانه‌ای
-دکتر فرشاد پیسوره- ارومیه‌ای
– دکتر جمشید وزیری – سنندجی
– مهندس مصطفی بیگی- ایلامی
– آقای هیرش حدادی- دیواندره‌ای
اعضای علی البدل:
۱- خانم توران زندی- سنندجی
۲- آقای رامبد فرهودی مقدم- سنندجی
۳- آقای جلیل عندلیبی- سنندجی
بازرسین:
اصلی: خانم پروین کریمی- مهابادی
علی البدل: محمود چلبی- مهابادی

شایان ذکر است جامعه کوردهای مقیم مرکز در سال ۱۳۷۹ با هدف شناسایی، انسجام هماهنگی و‌حفظ ارتباط بین کوردهای مقیم مرکز و سایر مناطق کوردستانی، تلاش برای گسترش و مودت و‌همبستگی جهت همیاری هموطنان، بهره‌برداری بهینه از توانایی‌ها ، امکانات و تجربیات علمی و عملی متخصصان و صاحبنظران کورد، حفظ ارزشهای اخلاقی و اجتماعی و آداب و رسوم فرهنگی جهت اعتلای فرهنگ ملی و شعائر دینی
و با ترکیب هیئت مؤسس بە شرح آقایان: دکتر حسن صلاح سوران، دکتر عبداله ابریشمی، دکتر اسعد اردلان، محمدحسین کمانگر، مهندس مظفر کریمی، دکتر محمدصالح ابراهیمی و میرزا رئوف توکلی، تأسیس گردید.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false